Algemene ledenvergadering

– – UITNODIGING – –

Saasveld, 2 oktober 2018
Aan de leden van R.K.S.V. Saasveldia
L.S.

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, welke zal worden gehouden op donderdag 25 oktober 2018 in ons clubgebouw.
Aanvang: 20.30 uur
Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 26 oktober 2017.
  Liggen ter inzage bij het bestuur .
 3. Algemeen jaarverslag door de secretaris.
 4. Sportief verslag van het senioren- en juniorenvoetbal.
 5. Financieel verslag door de penningmeester, plus verslag leden kascommissie.
 6. Vaststelling contributie.
 7. Bestuursverkiezingen:
  Reglementair treden dit jaar af Marcel ter Haar en Harrie Russchenkamp,
  beiden stellen zich opnieuw verkiesbaar.
 8. Kantinecommissie.
  – Glas/drank beleid voor het terras.
  – Stand van zaken herinrichting van de kantine.
 9. Overige zaken.
  – Algemene Verordening Gegevensbescherming. (A.V.G.)
  – Energiebesparing
  – H.B.O.-cursus
  – Pannakooi.
 10. Wat verder ter tafel komt.
 11. Rondvraag.
 12. Afsluiting.

Wij hopen op een goede opkomst en zien jullie daarom graag op 25 oktober a.s. in het clubgebouw.

Met vriendelijke groet,
 
Bestuur Saasveldia
Harrie Scholten, Voorzitter
Susanne Borghuis, Secretaris