Afdrukken

WIJZIGINGSFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN RKSV SAASVELDIA

 

Ondergetekende geeft hierbij een wijziging en/of machtiging door aan rksv Saasveldia.

Gegevens vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van Saasveldia.
Adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met activiteiten, acties of onderzoeksdoeleinden.
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB
in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de sportbond deze gegevens ook aan kan wenden voor acties van o.a. KNVB-sponsors en ter beschikking stellen in verband met onderzoeksactiviteiten.

Vori
ge gegevens

KNVB lidnummer:   
Achternaam:        
   Voorletters:   
Roepnaam:          
Geboortedatum:     
Geboorteplaats:   
Adres:             
Postcode:          
Woonplaats:       
Telefoon:          

Nieuwe gegevens

Achternaam:           Voorletters:   
Roepnaam:          
Geboortedatum:     
Geboorteplaats:   
Adres:             
Postcode:          
Woonplaats:       
Telefoon:          
Email:            
Ibanrekeningnummer:  (tevens machtiging invullen)
Wijzigingsdatum:  

Handtekening:      ……………………………………………………
__________________________________________________________________

M
ACHTIGINGSFORMULIER VOOR LIDMAATSCHAP RKSV. SAASVELDIA.
Ondergetekende machtigt hierbij rksv. SAASVELDIA om van zijn of haar
ibanrekeningnummer:
de verschuldigde contributie af te schrijven van zichzelf of zijn/haar zoon of dochter
en wel naar ibanrekeningnummer NL89RABO0309437571 van rksv. Saasveldia.

BIJ OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP KOMT DEZE
MACHTIGING TE VERVALLEN.

Handtekening:      ……………………………………………………