• Huisregels in en rondom het sportcomplex

  • Het gebruik van het Sportcomplex geschiedt geheel voor eigen risico
  • Tassen bij de kantine dienen in het tassenrek geplaatst te worden
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer
  • Schoenen buiten uitkloppen voor het betreden van de kleedkamer
  • Het maken van foto’s in en om de kleedkamers is niet toegestaan
  • Wees zuinig op de materialen die je mag gebruiken, dus ook op velden en kleedkamers
  • Na de rust de thee/limonade dragers terug brengen naar de kantine
  • Zorg dat de kleedkamers schoon achtergelaten worden. Dus afval in de bak werpen en de vloeren schoon trekken met een beetje water
  • Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes en glazen op en rond de speelvelden is niet toegestaan. Gooi dergelijk afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of breng het terug naar de kantine
  • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen en/of te roken in de kleedkamers
  • Drugsbezit en drugsgebruik binnen en om het sportcomplex is verboden en zal direct leiden tot een veld/complex verbod
  • Het gebruik van glaswerk en alcoholhoudende dranken is alleen in de kantine en op het afgebakende terras buiten toegestaan
  • Een ieder heeft respect voor andermans eigendommen. Een lid en/of gast van Saasveldia is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling
  • Meld aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan
  • Aanwijzingen van de aanwezige accommodatie- / terreinbeheerders dienen altijd te worden opgevolgd
  • RKSV Saasveldia is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van goederen en letsel aan personen door welke oorzaak dan ook ontstaan
  • Het is verboden om in het bezit te zijn van vuurwapens/steekwapens.
  • Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, fraude, handtastelijkheden of zedendelict wordt de politie in kennis gebracht.
  • Ouders en/of verzorgers dragen te allen tijde de eindverantwoordelijkheid over hun kind(eren).
  • Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken
  • Bij het niet opvolgen van de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van het sportcomplex, de huisregels, het niet opvolgen van de instructies van het de aanwezige accommodatie-/terreinbeheerder en/of bij misdragingen, wordt de toegang tot het sportcomplex ontzegt. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld

  Indien er twee teams in 1 kleedkamer zitten (helaas hebben wij ook een beperkte capaciteit), gebruik dan ieder één zijde van de kleedkamer.

  De warming up mag op de trainingsvelden en het kunstgrasveld worden gedaan en niet op het wedstrijd-gras-veld. Het is niet toegestaan om in de rust even een balletje te trappen in het strafschopgebied! Wees zuinig op onze velden. Gras groeit ’s winters niet en in het voorjaar wil iedereen ook nog op groene velden spelen!

 • Gedragsregels

  De gedragsregels vormen een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.
  Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere
  gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen
  vanuit de sportbond.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
  kan voelen.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
  waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het
  kader van de sportbeoefening.

  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
  tegenover de sporter.

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot
  zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de
  begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
  ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
  geslachtsdelen, billen en borsten.

  6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
  communicatiemiddel dan ook.

  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect
  omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of
  de hotelkamer.

  8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen
  schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is
  wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen
  of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke
  bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of
  geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel
  afgesproken honorering staan.

  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij
  de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met
  deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.